(Prezenta informare se referă în special la prelucrarea datelor dvs. personale colectate prin intermediul site-ului web www.cervedpropertyservices.ro)


Această notă de informare vă oferă informații detaliate referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de vizitatori sau utilizatori ai site-ului www.cervedpropertyservices.ro de către Cerved Property Services S.A. cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J40/9876/2005, cod de identificare fiscală 17647061, date de contact ale Responsabilului cu protecția datelor dpo.cps.ro@cerved.com
Date personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Compania este responsabila, în calitate de operator, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activităților noastre. Prin această notă vă informăm cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le utilizăm, scopul avut în vedere, categoriile de destinatari către care transmitem aceste date, durata stocării și cum vă puteți exercita drepturile conferite de lege în legătură cu prelucrarea datelor.

Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este comunicarea dintre Companie și dumneavoastră pentru a răspunde la solicitările specificate în formularul de comunicare sau în cel de exprimare al interesului. De asemenea, Compania colectează date prin intermediul website-ului în momentul în care vizitați site-ul.
Compania colectează, prelucrează date cu caracter personal numai și exclusiv în scopurile menționate mai sus și în măsura necesară pentru a realiza în mod eficient aceste scopuri. Datele sunt adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu scopurile pentru care acestea sunt prelucrate la un moment dat, exacte și, dacă este necesar, actualizate.
Datele personale prelucrate:
•      nume, prenume, adresă, telefon, e-mail;
•      informații colecte prin intermediul cookies, cum ar fi: adresă IP, bowser-ul utilizat, informații privind programe software instalate pe echipamentul dumneavoastră.

Durata stocării
Compania va reține datele dumneavoastră personale pe perioada necesară pentru a atinge obiectivele/scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, vom continua să vă prelucrăm datele, cu respectarea principiului minimizării și a limitării la scop, în cazul în care suntem obligați de o prevedere legală sau dacă avem un interes legitim.
Vom șterge datele dumneavoastră personale în momentul în care stocarea acestora nu mai este susținută de niciunul din temeiurile de prelucrare.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Există anumite situații în care putem dezvălui datele dvs. personale terților dacă avem o obligație legală în acest sens sau când trebuie să ne conformăm obligațiilor contractuale.

Cookie-uri 
Pentru a ne asigura că site-ul funcționează corect, Compania plasează uneori fișiere mici de date, așa-numitele „cookie-uri” pe calculatorul dumneavoastră. Mai multe informații cu privire la utilizarea cookie-urilor puteți găsi în Politica privind cookie-urile. 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

În conformitate cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2016/ 679 aveți următoarele drepturi:
• De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date.
• De a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
• De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
 De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
• De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.
• De portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus nu va implica existența unui proces decizional automatizat.

Puteți să vă exercitați drepturile de mai sus adresând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email dpo.cps.ro@cerved.com sau prin poștă la adresa București, Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Etaj 7, Sector 1.

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.