Cerved Property Services S.A. (România, București, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea B, Floreasca Business Park, etaj 7, nr. de inregistrare in Registrul Comerţului J40/9876/2005, avand Cod de Identificare Fiscala (C.I.F.): RO 17647061, număr de telefon 021 308 61 01) (denumită în continuare «Societate»), oferă prin prezenta pagină web (denumită în continuare "Site") pentru Vizitatorii site-ului (denumiți în continuare "Vizitatori") posibilitatea de a fi informați despre activitatea Societății, precum şi despre serviciile oferite de Societate.

Vizitatorii trebuie să citească cu atenţie condiţiile de față (denumite în continuare "Condiții") înainte de a utiliza Site-ul.

1. Efectul condițiilor

Condițiile reglementează utilizarea Site-ului de către Vizitatori şi Vizitatorii sunt rugaţi să le citească cu atenţie. Prin utilizarea Site-ului se consideră că Vizitatorii au acceptat Condițiile în mod necondiţionat şi pe deplin. În cazul în care Vizitatorii nu sunt de acord cu Condițiile şi nu doresc să fie obligați prin Condiții, ei nu trebuie să mai utilizeze site-ului ulterior. 

2. Modificări

Societatea are dreptul de a modifica Condițiile în orice moment aceasta consideră că este necesar. Orice modificări ale acestora vor intra în vigoare şi în efect din momentul în care sunt publicate online pe site. Utilizarea site-ului după publicarea online menționată anterior a Condiţiilor modificate se consideră constituie o acceptare a Condițiilor modificate de către Vizitator.

3. Acces la site - Obligaţiile/responsabilitatea Vizitatorului

Vizitatorul utilizează Site-ul numai în scopuri legale în conformitate cu regulile şi prevederile legislației greceşti, Europene şi ale dreptului internaţional, cu legislaţia care reglementează telecomunicaţiile şi liniile directoare ale Societății disponibile în mod periodic pe Site. Vizitatorul utilizează Site-ul la propria sa inițiativă, folosind propriile sale echipamente şi software şi Vizitatorul este responsabil de protejarea sistemului său împotriva viruşilor şi a altor programe nocive. Vizitatorul trebuie să se abţină de la orice conduită care limitează sau împiedică utilizarea Site-ului de către terţe părţi, care suprasolicită sau subminează sistemele Societății, care duce la întreruperea, deprecierea, defecţiunea sistemelor Societății şi la orice alte activităţi ilegale, practici abuzive şi neloiale în timpul folosirii sistemelor Societății. Vizitatorul este răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de Societate din cauza acțiunilor sau omisiunilor sale care constituie o încălcare a obligaţiilor sale conţinute în acest document, inclusiv cazurile în care Societatea este implicată în orice litigiu sau este obligată să plătească orice amenzi sau orice fel de compensație către terţi ca urmare a încălcării de către Vizitator a obligaţiilor conţinute în acest document.

4. Limitarea responsabilității companiei

Site-ul este furnizat Vizitatorilor "ca atare" fără niciun fel de garanţii suplimentare cu privire la funcţionalitatea şi conţinutul său, întrucât utilizarea Site-ului este efectuată numai pe responsabilitatea Vizitatorilor. În ciuda faptului că Societatea depune toate eforturile posibile, Societatea nu garantează corectitudinea, caracterul complet, actualitatea, exactitatea, claritatea, caracterul adecvat, valabilitatea, disponibilitatea şi transmiterea neîntreruptă a informaţiilor şi a conţinutului Site-ului. În nicio împrejurare, inclusiv neglijenţa, Societatea nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat Vizitatorului din cauza sau ca urmare a utilizării de Site-ului şi a informaţiilor incluse în acesta.

Informațiile menționate anterior, precum şi orice alte informaţii furnizate prin intermediul Site-ului nu reflectă opiniile sau poziţiile Societății, nu constituie o recomandare/solicitare directă sau indirectă sau sfat pentru realizarea unei investiţii sau oricărei alte acțiuni având un impact financiar, nu constituie o ofertă sau o invitaţie pentru o ofertă, nu constituie o propunere sau acceptarea unei propuneri de a încheia nici un fel de contract sau tranzacție cu Societatea sau orice alta terță parte. Vizitatorul va utiliza propria sa alegere pentru a evalua şi a aprecia informaţiile furnizate şi va acționa conform propriei sale voințe, fără nici o responsabilitate din partea Societății pentru orice daune cauzate Vizitatorului care decurg din utilizarea informaţiilor furnizate prin intermediul Site-ului.

Societatea a luat toate măsurile necesare, aşa cum sunt impuse de practicile de piață, pentru a asigura un nivel înalt de securitate și protecție numai propriilor sale sisteme. Societatea actualizează sistemele sale de securitate şi deține programe antivirus. Cu toate acestea, Societatea nu garantează că Site-ul este lipsit de viruşi şi în nici un caz Societatea nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună cauzată echipamentului, software-ului, fişierelor Vizitatorilor, precum şi nicio altă daună suportată de Vizitator din cauza virușilor sau altor programe nocive.

5. Drepturi de proprietate intelectuală şi industrială /de Autor 

Denumirea comercială, marca şi restul caracteristicile distinctive, precum şi întregul conţinut al Site-ului, cu excepţia drepturilor protejate ale unei terţe părţi, inclusiv cu caracter orientativ, dar fără limitare la texte, grafică, fotografii/imagini, clipuri video, ştiri, articole, informaţii, date, diagrame, ilustrații, nume/titluri şi descrieri de produse-servicii, interfață, prezentare şi structura conţinutului, software-ul sunt supuse exclusiv drepturilor de proprietate intelectuală şi industriale/ de autor ale Societății protejate în temeiul legislație greceşti, a Uniunii Europene şi internaţionale privind proprietatea intelectuală (drepturi de autor şi industriale). Vizitatorii pot numai imprima, copia sau stoca porțiuni limitate din conţinutul menţionat mai sus al Site-ului, cu condiţia ca aceştia să menționeze sursa de origine, exclusiv pentru uzul lor personal, orice utilizare comercială sau altă utilizare de exploatare fiind interzisă. Este clar stabilit că cele menționate anterior în nici o împrejurare nu se interpretează ca a cesiune sau un transfer al drepturilor intelectuale/drepturilor de autor ale Societății către Vizitatori în niciun fel. În consecinţă, nimic din conţinutul Site-ului nu poate, cu caracter orientativ, dar fără limitare, fi copiat, reprodus, şters, republicat, vândut, transmis, distribuit, executat, publicat, descărcat, tradus, modificat şi exploatat în parte sau în orice fel, fără acordul expres prealabil în scris al Societății.

Protecția oricăror alte mărci, caracteristici distinctive și proprietate intelectuală/drept de autor aparţinând terţilor afişate pe Site intră în domeniul acestora de responsabilitate.

6. Legături (link) către site-uri ale terţilor

Site-ul poate conţine hyperlink-uri (link-uri, hyperlink-uri, bandiere) către Site-uri deţinute de terţe părţi şi, prin urmare, aceste site-uri web şi conţinutul lor nu se află sub administrarea Societății. Din acest motiv Societatea nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru aceste site-uri web şi conţinutul lor şi nu oferă niciun fel de garanţii sau îndemn sau aprobare pentru Vizitatori pentru ele. Hyperlink-urile sunt oferite numai ca o facilitate pentru Vizitatori şi Site-urile terţilor au propriile lor condiții de utilizare. Pentru orice întrebări sau alte probleme despre sau cu privire la utilizarea acestor Site-uri ale terților, Vizitatorii trebuie să se adreseze administratorilor acestor site-uri web şi nu Societății.

7. Legea de reglementare - Alte prevederi

Condițiile sunt reglementate de dispozițiile legislației greceşti.

Tribunalele din Atena sunt competente pentru a interpreta Condițiile şi pentru a soluţiona orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Condițiile.

Dacă oricare dintre condiții este declarată nulă sau anulabilă, Condițiile rămase nu vor fi afectate şi rămân în vigoare pe deplin şi vor fi aplicate prin efectul lor deplin.

Condițiile au fost redactate iniţial în limba greacă şi apoi au fost traduse în limba engleză. Versiunea autentică a Condițiilor este în limba greacă. În cazul oricărui conflict între versiunea în limba engleză și cea în limba greacă a Condițiilor, va prevala versiunea în limba greacă.

8. Contact

Pentru orice solicitare şi interogare ulterioară despre Site Vizitatorul se poate adresa Societății folosind următoarele adresa de e-mail: info.cps.ro@cerved.com.